WHITEY: United States of America v. James J. Bulger, 86 und 60 Minuten